Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 

1. UltraMist.eu przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. UltraMist.eu z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności UltraMist.eu zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. UltraMist.eu sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem UltraMist.eu.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w UltraMist.eu jest właściciel sklepu działającego w domenie www.UltraMist.eu, a mianowicie: UltraMist Filip Składanowski, ul. Przy Sadzie 3, 05-503 Baszkówka, REGON: 140015378, NIP: 5251955845, Wpis do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr 21734. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami mailowo: sklep@utraMist.eu lub telefonicznie: +48 508-780-092.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością UltraMist.eu, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach UltraMist.eu (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach archiwalnych w interesie publicznym (np. w celach rozpatrywania ewentualnych skarg, reklamacji czy rękojmi). Dodatkową podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - RODO).

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do celów określonych w niniejszym Regulaminie. Klienci mogą przeglądać UltraMist.eu oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

5. Dane osobowe, które są zbierane, to dane podawane dobrowolnie przez klientów w ramach korzystania ze stron internetowych sklepu, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies.

6. Dane osobowe podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji lub dokonywania zakupów są wykorzystywane do dostarczenia zamówionych przez Klienta produktów, do obsługi zwrotów produktów oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży, do celów księgowych, do celów kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w UltraMist.eu, do rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

7. Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, w tym w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje Konto” (odnośnik „Wpisz swój adres e-mail, jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o promocjach.”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej Newsletter UltraMist.eu.

8. Klient może w każdym momencie bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w tym z otrzymywania Newslettera UltraMist.eu poprzez ponowne wpisanie do stosownego pola w zakładce „Moje konto” swojego adresu e-mail (odnośnik „Wpisz swój adres e-mail, jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o promocjach”) lub poprzez wysłanie stosownej informacji o rezygnacji na adres sklep@utraMist.eu .

9. Dane osobowe Klientów, w celu obsługi procesu realizacji umowy z Klientem, mogą być udostępniane przez UltraMist.eu podwykonawcom usług, w tym: firmom kurierskim, operatorom systemów płatności, instytucjom finansowym oferującym zakup produktu w systemie ratalnym, firmom obsługującym naprawy produktów z tytułu rękojmi, gwarancji - tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówionych przez Klienta usług.
Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych - w tym wypadku dane osobowe Klientów mogą być przekazywanie podmiotom przetwarzającym je na zlecenie UltraMist.eu, np. agencjom marketingowym oraz prowadzącym w imieniu i na zlecenie UltraMist.eu np. ankiety konsumenckie badające poziom satysfakcji klientów oraz ich zwyczajów zakupowych. UltraMist.eu nigdy nie wykorzystuje, nie sprzedaje, ani nie przekazuje danych osobowych do innych celów, niż dla których zostały dobrowolnie udostępnione bezpośrednio przez Klienta.
Ponadto dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości (np. sądy lub organy ścigania – tylko gdy wystąpią one z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną). Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, UltraMist.eu może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w jego imieniu.

10. W przypadku uzyskania przez UltraMist.eu wiadomości o korzystaniu przez Klienta z UltraMist.eu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, UltraMist.eu może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

11. UltraMist.eu zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i europejskim Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowych przepisach. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w przepisach – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy UltraMist.eu zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez UltraMist.eu innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

Klient ma w szczególności prawo do:

A) prawo dostępu do swoich danych: Klient ma prawo uzyskać od UltraMist.eu potwierdzenie, czy UltraMist.eu przetwarza dane osobowe Klienta, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania swoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO,

B) prawo do sprostowania / uzupełnienia swoich danych, które są nieprawidłowe (z uwzględnieniem celów przetwarzania): Klient ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Klient może tego dokonać samodzielnie po zalogowaniu do sklepu UltraMist.eu. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych Klient ma prawo żądać od UltraMist.eu sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). Podstawa prawna: art. 16 RODO,

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie: Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu złożenia stosownego oświadczenia woli. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez UltraMist.eu zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług UltraMist.eu. Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO,

C) prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym): Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych UltraMist.eu będzie dodatkowo traktować jako żądanie usunięcia Konta. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a) wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o udzieloną przez Klienta zgodę;
b) dane osobowe Klienta przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) Klient wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych;
d) Klient wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z UltraMist.eu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
e) dane osobowe Klienta są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, UltraMist.eu może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres pocztowy, telefon, adres e-mail, które to dane UltraMist.eu zachowuje dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług UltraMist.eu. Podstawa prawna: art. 17 RODO,

D) prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Jeżeli Klient zgłosi takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia UltraMist.eu może uniemożliwić Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. UltraMist.eu nie będzie też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas UltraMist.eu ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych Klienta, nie dłużej jednak niż na 14 dni;
b) gdy przetwarzanie danych Klienta jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy dane osobowe Klienta przestały być niezbędne do celów, w których UltraMist.eu je zebrał lub wykorzystywał, ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy Klient wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozpatrzenia, czy – ze względu na szczególną sytuację Klienta, ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje UltraMist.eu, przetwarzając dane osobowe Klienta. Podstawa prawna: art. 18 RODO,

E) prawo do przenoszenia danych: Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył do UltraMist.eu, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez UltraMist.eu bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Dane osobowe Klienta UltraMist.eu wyśle w postaci pliku w formacie PDF. Format PDF jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu elektronicznego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych. Podstawa prawna: art. 20 RODO,

F) prawo do sprzeciwu przetwarzania danych: klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych przez UltraMist.eu. Jeżeli sprzeciw Klienta będzie zasadny i UltraMist.eu nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Klienta, UltraMist.eu usunie dane Klienta, wobec wykorzystania których wniósł sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO,

G) prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu,

H) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Klient może zgłaszać do UltraMist.eu skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Klientowi uprawnień. Jeżeli Klient uważa, że prawo Klienta do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Klientowi na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień występujesz do UltraMist.eu z żądaniem, UltraMist.eu spełni to żądanie albo odmówi jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po otrzymaniu żądania. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, UltraMist.eu nie będzie w stanie spełnić żądania Klienta w ciągu miesiąca, UltraMist.eu spełni żądanie w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. Ze względów technicznych, potrzebne może okazać się 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Klienta ustawień w systemach UltraMist.eu. Dlatego może się zdarzyć, że Klienta otrzyma od UltraMist.eu w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnował.

12. Stosownie do potrzeb i zmian prawnych, UltraMist.eu może zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O istotnych zmianach, zwłaszcza niekorzystny dla Klienta, poinformujemy z wyprzedzeniem Klientów poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach UltraMist.eu i / lub poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Klienta adres e-mail.

13. Okazjonalnie, UltraMist.eu za zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty UltraMist.eu do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

14. UltraMist.eu wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi osobowymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

15. UltraMist.eu stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z UltraMist.eu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z UltraMist.eu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 

 
 
 
INFORMACJE O PLIKACH COOKIES:
 

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel sklapu działającego w domenie www.UltraMist.eu, a mianowicie: UltraMist Filip Składanowski, ul. Przy Sadzie 3, 05-503 Baszkówka, REGON: 140015378, NIP: 5251955845, Wpis do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr 21734

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. dopasowania treści stron i tematyki materiałów do zainteresowań Klientów;

c. zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, w tym aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia,

d. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;

e. dokonywania pomiarów, które pozwalają udoskonalać nasze usługi sklepu;

f. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

 

 

LOGI SERWERA:

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. Czas nadejścia zapytania,

b. Czas wysłania odpowiedzi,

c. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. Informacje o przeglądarce użytkownika,

g.Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

 

 

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone