Regulamin

Regulamin sklepu Internetowego UltraMist.eu
 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. UltraMist.eu to nazwa handlowa sklepu Internetowego dostępnego w domenie UltraMist.eu, prowadzonego przez:
UltraMist Filip Składanowski
ul. Przy Sadzie 3
05-503 Baszkówka
REGON: 140015378
NIP: 5251955845
Wpis do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr 21734
konto bankowe: 42 1140 2004 0000 3102 7562 4088

2. Dane kontaktowe sklepu:
Sklep internetowy www.UltraMist.eu

3. adres poczty elektronicznej: sklep@UltraMist.eu

4. numer telefonu do sklepu: +48 508 780 092, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

5. Regulamin sklepu Internetowego UltraMist.eu udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej UltraMist.eu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

§ 2 Definicje

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:

a. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu Internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem sklepu Internetowego;

b. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.);

c. UltraMist.eu – nazwa handlowa sklepu Internetowego dostępnego w domenie internetowej UltraMist.eu;

d. Sprzedawca – UltraMist Filip Składanowski, ul. Przy Sadzie 3, 05-503 Baszkówka, REGON: 140015378, NIP: 5251955845, Wpis do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr 21734, konto bankowe: 42 1140 2004 0000 3102 7562 4088 - właściciel UltraMist.eu;

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu Internetowego UltraMist.eu

1. Do korzystania ze sklepu Internetowego UltraMist.eu, w tym do przeglądania asortymentu sklepu UltraMist.eu oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
b. dostęp do poczty elektronicznej;
c. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;
d. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;
e. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
Sprzedawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie sklepu na wszystkich urządzeniach Klienta ze względu na mnogość dostępnych konfiguracji.

2. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu Internetowego UltraMist.eu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej UltraMist.eu oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu Internetowego UltraMist.eu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu Internetowego UltraMist.eu. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Klienci mają możliwość korzystania ze sklepu Internetowego UltraMist.eu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w UltraMist.eu (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na UltraMist.eu ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z UltraMist.eu dotyczącą Konta, bezpłatnie, w każdym czasie, poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email: sklep@UltraMist.eu. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których UltraMist.eu jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

4. W celu dokonania rejestracji w UltraMist.eu należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie danych wymaganych w przedmiotowym formularzu. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.

5. Przeglądanie asortymentu sklepu Internetowego UltraMist.eu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu Internetowego UltraMist.eu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

6. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu UltraMist.eu (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@UltraMist.eu. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres e-mail do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz opis reklamacji.

7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez UltraMist.eu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową.

8. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w UltraMist.eu, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z UltraMist.eu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.


§ 3 Ceny produktów i dostępne metody płatności

1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej UltraMist.eu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny towarów podane na stronie internetowej UltraMist.eu nie zawierają kosztów dostarczenia produktów. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej UltraMist.eu w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

3. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy w komentarzu, że chciałby otrzymać fakturę VAT.
Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, lub w formie papierowej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w UltraMist.eu produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

5. Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez UltraMist.eu ma do dyspozycji następujące sposoby płatności za produkt:

Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach UltraMist.eu zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku Internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu, zamówienie jest przekazywane do realizacji. Sklep nie otrzymuje żadnych danych dostępowych do konta Klienta.

Przelewem online (realizowane za pomocą Przelewy24.pl) – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Pay Pro S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza (www.przelewy24.pl). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji. Jest to bezpieczna autoryzacja gwarantująca, że żadne dane dotyczące konta i banku Klienta nie są przekazywane do sklepu. Przelew jest księgowany w ciągu kilkunastu minut, po czym zamówienie jest przekazywane do realizacji. Klienci nie ponoszą dodatkowych opłat za tę metodę płatności.

Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Pay Pro S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza (www.przelewy24.pl). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji. Jest to bezpieczna autoryzacja gwarantująca, że żadne dane dotyczące karty płatniczej nie są przekazywane do sklepu. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji. Klienci nie ponoszą dodatkowych opłat za tę metodę płatności.

Raty w systemie ratalnym (realizowane za pomocą Przelewy24.pl): płatność obsługiwana przez firmę Pay Pro S.A.

 

§ 4 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu UltraMist.eu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie UltraMist.eu składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od UltraMist.eu automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez UltraMist.eu dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu zamówienia.

3. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a UltraMist.eu, UltraMist.eu potwierdzi Klientowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a UltraMist.eu dotycząca zakupu danego produktu w UltraMist.eu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w UltraMist.eu jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

§ 5 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego produktu

1. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem współpracujących z UltraMist.eu firm kurierskich. Towary zamawiane za pośrednictwem UltraMist.eu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego - po uzgodnieniu z obsługą sklepu.

3. Klient ponosi koszty dostawy określone w zakładce Sposoby i koszty dostawy.

4. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

5. Szczegółowe informacje o terminach realizacji zamówienia oraz o kosztach związanych z poszczególnymi formami płatności można znaleźć na stronie UltraMist.eu w zakładce Sposoby i koszty dostawy.

 

§ 6 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi

1. Wszystkie produkty dostępne w UltraMist.eu są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Powyższe zastrzeżenie w zakresie wad fizycznych nie dotyczy produktów wystawionych do sprzedaży na UltraMist.eu oznaczonych kategorią WYPRZEDAŻ.

3. UltraMist.eu jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. UltraMist.eu ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

4. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@UltraMist.eu

5. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego zakup,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wskazanie Kupującego, czy składa reklamację z tytułu rękojmi czy gwarancji,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

6. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien, na koszt Sprzedawcy (po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą), dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji UltraMist.eu zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. UltraMist.eu rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej i pełnej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail. Jeżeli w ciągu 14 dni UltraMist.eu nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

9. Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Konsumenta na koszt UltraMist.eu.

10. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że UltraMist.eu niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez UltraMist.eu albo UltraMist.eu nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

11. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Kupujący będący konsumentem jak i Sprzedający mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane na stronie www.uokik.gov.pl . Kupujący będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ strona po polsku: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL ).

 

§ 7 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu Gwarancji

1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarantuje się przez 12 miesięcy od daty zakupu (chyba, że inny termin gwarancji jest podany bezpośrednio w opisie danego towaru), że sprzedawany towar jest bez wad i jest zgodny z opisem danego towaru. Szczegółowa treść gwarancji (jeżeli istnieje) podana jest bezpośrednio w opisie sprzedawanego przedmiotu lub w dołączonej do produktu kwarcie gwarancyjnej.

2. Sposób realizacji gwarancji: gwarancja jest realizowana przez gwaranta zgodnie z opisem w treści gwarancji. W przypadku braku takiego zapisu, prosimy o kontakt na adres e-mail: sklep@UltraMist.eu w celu realizacji gwarancji oraz uzyskania informacji o aktualnej procedurze gwarancyjnej.
Nie należy wysyłać przesyłek przed kontaktem pod adresem e-mail: sklep@UltraMist.eu
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej - w przypadku Konsumentów. W przypadku firm rękojmia jest wyłączona (w przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym).

3. Reklamacje z tytułu gwarancji Konsument może złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@UltraMist.eu

4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego zakup,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wskazanie Kupującego, czy składa reklamację z tytułu rękojmi czy gwarancji,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien, na koszt Sprzedawcy (po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą), dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji UltraMist.eu zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. UltraMist.eu rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej i pełnej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail. Jeżeli w ciągu 14 dni UltraMist.eu nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

8. Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Konsumenta na koszt UltraMist.eu.

9. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Kupujący będący konsumentem jak i Sprzedający mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane na stronie www.uokik.gov.pl . Kupujący będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ strona po polsku: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL ).

 

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności za zakupiony towar. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, nie jest on zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@UltraMist.eu.
  Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
  Przesyłkę należy nadać na adres podany w odpowiedzi udzielonej przez Sprzedającego w sposób i terminie podanym przez Sprzedającego.
  Warunkiem dokonania zwrotu jest odesłanie wraz ze zwracanym towarem dowodu zakupu. Zwracany produkt musi być w pełni sprawny, kompletny, posiadać oryginalne opakowanie, nie może nosić śladów użytkowania (musi nadawać się w pełni do dalszej sprzedaży).
  Zwrot płatności za zakupiony towar nastąpi w ciągu 10 dni od otrzymania przez Sprzedającego zwracanego towaru (po weryfikacji jego kompletności i braku zmian), na konto wskazane przez Kupującego. Nie należy wysyłać przesyłek przed kontaktem ze Sprzedającym.
  Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym punkcie stosuje się różnież do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:
  [adres sprzedającego]
  Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],
  numery zamówień [numery]:
  data zawarcia umowy / dokonania zakupu [data],
  data odbioru przedmiotów [data]
  numer dokumentu potwierdzającego zakup [numer dokumentu potwierdzającego zakup]:
  Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]:
  Adres: [adres kupującego]:
  Data: [data odstąpienia od umowy]:

  Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  2. Kupujący ma obowiązek zapłaty poniesionych przez Sprzedawcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta;
  Brak odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
  - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  - zawartej w drodze aukcji publicznej;
  - o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  A także w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zużycia zakupionego przedmiotu.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.

3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§ 9 Zwrot zużytego sprzętu elektronicznego

1. Klient ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w UltraMist.eu i będzie obejmował produkt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co sprzęt dostarczony. Zużyty sprzęt powinien być kompletny. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@UltraMist.eu w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez UltraMist.eu dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

1. Podane przez Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) dane osobowe, Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

2. Klienci mogą przeglądać UltraMist.eu oraz zamieszczone w nim oferty bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji oraz w procesie dokonywania zakupów w sklepie internetowym UltraMist.eu. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez UltraMist.eu usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym UltraMist.eu.

4. UltraMist.eu przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym UltraMist.eu a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody także w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez UltraMist.eu reguluje Polityka Prywatności będąca załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu (dostępna także w odrębnej zakładce).


§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez UltraMist.eu w ramach UltraMist.eu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą;

c. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

d. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy ubezpieczenia.

2. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3 .Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 12 Postanowienia Końcowe

1. UltraMist.eu ma prawo do organizowania akcji promocyjnych i wyprzedażowych. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych każdorazowo określają regulaminy promocji umieszczone na stronie internetowej www.UltraMist.eu. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień składanych przez Klientów następuje według kolejności ich złożenia do wyczerpania zapasów objętych określoną akcją promocyjną. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w UltraMist.eu nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

2. UltraMist.eu może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach UltraMist.eu. Zmiana staje się skuteczna od momentu udostępnienia w UltraMist.eu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.

3. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie można złożyć w formie pisemnej pod adresem e-mail sklep@UltraMist.eu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

4. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2017 r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia 1 stycznia 2017 r.

6. Nabywca akceptując Regulamin i dokonując zakupu, wyraża zgodę na otrzymanie powyższych ustaleń i informacji w postaci elektronicznej a nie na papierze.

 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK nr 1
 

Polityka Prywatności
 
 

1. UltraMist.eu przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. UltraMist.eu z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności UltraMist.eu zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. UltraMist.eu sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem UltraMist.eu.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w UltraMist.eu jest właściciel sklepu działającego w domenie www.UltraMist.eu, a mianowicie: UltraMist Filip Składanowski, ul. Przy Sadzie 3, 05-503 Baszkówka, REGON: 140015378, NIP: 5251955845, Wpis do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr 21734. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami mailowo: sklep@utraMist.eu lub telefonicznie: +48 508-780-092.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością UltraMist.eu, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach UltraMist.eu (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach archiwalnych w interesie publicznym (np. w celach rozpatrywania ewentualnych skarg, reklamacji czy rękojmi). Dodatkową podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - RODO).

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do celów określonych w niniejszym Regulaminie. Klienci mogą przeglądać UltraMist.eu oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

5. Dane osobowe, które są zbierane, to dane podawane dobrowolnie przez klientów w ramach korzystania ze stron internetowych sklepu, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies.

6. Dane osobowe podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji lub dokonywania zakupów są wykorzystywane do dostarczenia zamówionych przez Klienta produktów, do obsługi zwrotów produktów oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży, do celów księgowych, do celów kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w UltraMist.eu, do rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

7. Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, w tym w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje Konto” (odnośnik „Wpisz swój adres e-mail, jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o promocjach.”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej Newsletter UltraMist.eu.

8. Klient może w każdym momencie bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w tym z otrzymywania Newslettera UltraMist.eu poprzez ponowne wpisanie do stosownego pola w zakładce „Moje konto” swojego adresu e-mail (odnośnik „Wpisz swój adres e-mail, jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o promocjach”) lub poprzez wysłanie stosownej informacji o rezygnacji na adres sklep@utraMist.eu .

9. Dane osobowe Klientów, w celu obsługi procesu realizacji umowy z Klientem, mogą być udostępniane przez UltraMist.eu podwykonawcom usług, w tym: firmom kurierskim, operatorom systemów płatności, instytucjom finansowym oferującym zakup produktu w systemie ratalnym, firmom obsługującym naprawy produktów z tytułu rękojmi, gwarancji - tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówionych przez Klienta usług.
Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych - w tym wypadku dane osobowe Klientów mogą być przekazywanie podmiotom przetwarzającym je na zlecenie UltraMist.eu, np. agencjom marketingowym oraz prowadzącym w imieniu i na zlecenie UltraMist.eu np. ankiety konsumenckie badające poziom satysfakcji klientów oraz ich zwyczajów zakupowych. UltraMist.eu nigdy nie wykorzystuje, nie sprzedaje, ani nie przekazuje danych osobowych do innych celów, niż dla których zostały dobrowolnie udostępnione bezpośrednio przez Klienta.
Ponadto dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości (np. sądy lub organy ścigania – tylko gdy wystąpią one z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną). Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, UltraMist.eu może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w jego imieniu.

10. W przypadku uzyskania przez UltraMist.eu wiadomości o korzystaniu przez Klienta z UltraMist.eu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, UltraMist.eu może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

11. UltraMist.eu zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i europejskim Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowych przepisach. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w przepisach – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy UltraMist.eu zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez UltraMist.eu innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

Klient ma w szczególności prawo do:

A) prawo dostępu do swoich danych: Klient ma prawo uzyskać od UltraMist.eu potwierdzenie, czy UltraMist.eu przetwarza dane osobowe Klienta, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania swoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO,

B) prawo do sprostowania / uzupełnienia swoich danych, które są nieprawidłowe (z uwzględnieniem celów przetwarzania): Klient ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Klient może tego dokonać samodzielnie po zalogowaniu do sklepu UltraMist.eu. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych Klient ma prawo żądać od UltraMist.eu sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). Podstawa prawna: art. 16 RODO,

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie: Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu złożenia stosownego oświadczenia woli. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez UltraMist.eu zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług UltraMist.eu. Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO,

C) prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym): Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych UltraMist.eu będzie dodatkowo traktować jako żądanie usunięcia Konta. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a) wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o udzieloną przez Klienta zgodę;
b) dane osobowe Klienta przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) Klient wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych;
d) Klient wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z UltraMist.eu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
e) dane osobowe Klienta są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, UltraMist.eu może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres pocztowy, telefon, adres e-mail, które to dane UltraMist.eu zachowuje dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług UltraMist.eu. Podstawa prawna: art. 17 RODO,

D) prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Jeżeli Klient zgłosi takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia UltraMist.eu może uniemożliwić Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. UltraMist.eu nie będzie też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas UltraMist.eu ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych Klienta, nie dłużej jednak niż na 14 dni;
b) gdy przetwarzanie danych Klienta jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy dane osobowe Klienta przestały być niezbędne do celów, w których UltraMist.eu je zebrał lub wykorzystywał, ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy Klient wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozpatrzenia, czy – ze względu na szczególną sytuację Klienta, ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje UltraMist.eu, przetwarzając dane osobowe Klienta. Podstawa prawna: art. 18 RODO,

E) prawo do przenoszenia danych: Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył do UltraMist.eu, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez UltraMist.eu bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Dane osobowe Klienta UltraMist.eu wyśle w postaci pliku w formacie PDF. Format PDF jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu elektronicznego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych. Podstawa prawna: art. 20 RODO,

F) prawo do sprzeciwu przetwarzania danych: klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych przez UltraMist.eu. Jeżeli sprzeciw Klienta będzie zasadny i UltraMist.eu nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Klienta, UltraMist.eu usunie dane Klienta, wobec wykorzystania których wniósł sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO,

G) prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu,

H) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Klient może zgłaszać do UltraMist.eu skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Klientowi uprawnień. Jeżeli Klient uważa, że prawo Klienta do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Klientowi na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień występujesz do UltraMist.eu z żądaniem, UltraMist.eu spełni to żądanie albo odmówi jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po otrzymaniu żądania. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, UltraMist.eu nie będzie w stanie spełnić żądania Klienta w ciągu miesiąca, UltraMist.eu spełni żądanie w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. Ze względów technicznych, potrzebne może okazać się 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Klienta ustawień w systemach UltraMist.eu. Dlatego może się zdarzyć, że Klienta otrzyma od UltraMist.eu w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnował.

12. Stosownie do potrzeb i zmian prawnych, UltraMist.eu może zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O istotnych zmianach, zwłaszcza niekorzystny dla Klienta, poinformujemy z wyprzedzeniem Klientów poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach UltraMist.eu i / lub poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Klienta adres e-mail.

13. Okazjonalnie, UltraMist.eu za zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty UltraMist.eu do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

14. UltraMist.eu wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi osobowymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

15. UltraMist.eu stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z UltraMist.eu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z UltraMist.eu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 

 
 
 
INFORMACJE O PLIKACH COOKIES:
 

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel sklepu działającego w domenie www.UltraMist.eu, a mianowicie: UltraMist Filip Składanowski, ul. Przy Sadzie 3, 05-503 Baszkówka, REGON: 140015378, NIP: 5251955845, Wpis do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr 21734

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. dopasowania treści stron i tematyki materiałów do zainteresowań Klientów;

c. zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, w tym aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia,

d. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;

e. dokonywania pomiarów, które pozwalają udoskonalać nasze usługi sklepu;

f. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 

 

 

 

LOGI SERWERA:

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. Czas nadejścia zapytania,

b. Czas wysłania odpowiedzi,

c. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. Informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

 

 

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami używanej przeglądarki:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone